WIELKI AUTORYTET

W tej dziedzinie nauki, jak i w in­nych, Newton był wielkim autorytetem, więc jego pre­cyzyjne, nawet jeśli nieskończone, równania nadawały ton nowej erze matematycznej. Analiza nieskończono­ści stała się głównym kierunkiem studiów, definiują­cym matematykę osiemnastego i, dziewiętnastego wie­ku. Przy poszukiwaniu granic ciągu, przy rozwiązy­waniu równania różniczkowego odwoływano się do wy­tężonej myśli abstrakcyjnej. A te narzędzia matema­tyczne, szczególnie rachunek różniczkowy, mogły, jak pokazały Newtonowskie Principia, być także stosowa­ne z ;widocznym sukcesem do rozwiązywania. proble­mów fizyki. Właśnie rachunek różniczkowy pozwolił Newtonowi sformułować prawa dynamiki, opisujące z równą jasnością orbity planet oraz tory kul armat­nich na Ziemi.