INFORMATOR kontrahenta -zakładka NALEŻNOŚCI

Na zakładce NALEŻNOŚCI są prezentowane wszystkie nie rozliczone należności kontrahenta wobec Państwa firmy. W dostępnej na poziomie tej zakładki liście można przejrzeć informacje na temat: daty wprowadzenia należności, a nie terminu płatności; numeru dokumentu; terminu spłaty należności oraz wartości, która obejmuje dług kontrahenta.
W dolnej części okna dialogowego jest wyświetlana suma wszystkich należności kontrahenta.

INFORMATOR KONTRAHENTA – zakładka ZOBOWIĄZANIA

Dzięki zakładce ZOBOWIĄZANIA można przeglądać informacje dotyczące zobowiązań, jakie ma Państwa firma wobec kontrahenta. W dostępnej na poziomie tej zakładki liście można przejrzeć następujące dane: data wprowadzenia zobowiązania; numer dokumentu; termin spłaty zobowiązania oraz wartość, na jaką opiewa dokument. W dolnej części okna dialogowego jest wyświetlona suma wszystkich oraz suma spóźnionych zobowiązań firmy wobec kontrahenta.