INFORMATOR KONTRAHENTA – zakładka RAZEM

Zakładka RAZEM pozwala na zapoznanie się z sumą wszystkich należności i zobowiązań uwzględnionych w programie. W dostępnej liście są wyświetlane następujące dane dotyczące należności i zobowiązań: data, numer dokumentu, termin spłaty długu oraz wartość, na jaką opiewa dokument. W dolnej części ekranu są wyświetlane sumy wszystkich należności i zobowiązań oraz saldo końcowe, czyli różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami.
INFORMATOR KONTRAHENTA – zakładka DOKUMENTY
Zakładka DOKUMENTY umożliwia zapoznanie się z dokumentami, które są związane z danym kontrahentem. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z KONTRAHENTEM Z selektora można wybrać rodzaj dokumentów (np. wszystkie, dokumenty sprzedaży, dokumenty zakupu), które są związane z kontrahentem. Wybór typu dokumentu wpływa na zawartość listy dokumentów. Są w niej wyszczególnione informacje dotyczące: daty powstania dokumentu, numeru dokumentu, wartości netto na dokumencie oraz wartości brutto na dokumencie. W dolnej części okna dialogowego jest wyświetlana suma wszystkich wartości netto i suma wszystkich wartości brutto z dokumentów wyświetlonych na liście w wybranym okresie.