Plikostrada płacić czy nie

Odpowiada za przeglądanie i rozliczanie zobowiązań finansowych wobec różnych kontrahentów. Zobowiązania oraz spłaty zobowiązań mogą być tworzone w sposób automatyczny lub ręczny. Zobowiązania tworzone są automatycznie, jeżeli w Subiekcie wystawione zostały dokumenty zakupu, które miały odroczony termin płatności (wartość w polu POZOSTAŁO jest większa od 0), a w Rewizorze tworzone są dekrety księgowe generujące rozrachunki. Samodzielne wprowadzenie zapisu o zobowiązaniu jest możliwe wyłącznie z poziomu modułu ZOBOWIĄZANIA. Spłaty zobowiązania tworzone są przez ręcznie wystawione dokumenty kasowe KW, faktury korygujące oraz dekrety księgowe generujące spłaty w Rewizorze. W spłatach pojawiają się również wszystkie nie rozliczone należności.
Główne okno tego modułu przedstawione zostało w postaci tabeli. Użytkownik może z niej odczytać następujące informacje dotyczące zobowiązań: datę powstania zobowiązania, numer dokumentu, nazwę wierzyciela, termin spłaty zobowiązania, aktualne spóźnienie oraz wartość kwoty, na jaką opiewa dokument. Okno główne modułu ZOBOWIĄZANIA wyposażone jest w elementy usprawniające pracę z programem, są to: pasek menu,  pasek narzędzi.