Power rangers kitowcy

Aby opisać nowe zobowiązanie, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA. Z menu ZOBOWIĄZANIE wybrać opcję DODAJ lub skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N], Wpisać informacje do okna dialogowego ZOBOWIĄZANIE.
Okno ZOBOWIĄZANIE
Okno dialogowe ZOBOWIĄZANIE umożliwia wprowadzenie istotnych informacji związanych z danym zobowiązaniem finansowym. Pola tego okna dostępne są tylko podczas dodawania lub poprawiania zobowiązania. Nie można poprawiać zobowiązań, które zostały stworzone automatycznie na podstawie wystawionych dokumentów obrotowych. DOKUMENT W polu tym należy podać nazwę wprowadzanego dokumentu np. FS 256/99. NR KSIĘGOWY W polu tym należy wpisać numer księgowy tworzonego zobowiązania. KONTO W polu tym należy podać numer konta księgowego. WIERZYCIEL Selektor ten jest aktywny tylko podczas dodawania nowego zobowiązania. Umożliwia wybór żądanego wierzyciela spośród następujących możliwości: kontrahent, pracownik, urząd. Po dokonaniu wyboru do pola znajdującego się poniżej należy wpisać szczegółowe dane dotyczące wybranego wierzyciela. Można je również wybrać z list wyświetlonych po naciśnięciu klawisza ¡¡¡¡. Dostępna jest tu również wyszukiwarka InsTYNKT (opis w rozdziale „Typowe mechanizmy”). KWOTA W tym polu ręcznie lub za pomocą kalkulatora wywołanego po naciśnięciu klawisza H należy wpisać kwotę dodawanego zobowiązania. TERMIN W polu tym należy podać termin płatności edytowanego zobowiązania. Można wpisać go ręcznie lub skorzystać z pomocy kalendarza wywołanego po naciśnięciu klawisza B. DO ZAPŁATY W polu tym pojawi się kwota, której jeszcze nie zapłacono. Jest ona różnicą pomiędzy wartością w polu KWOTA a dokonanymi już spłatami. Pole to przeznaczone jest tylko do odczytu. ODSETKI Selektor ten umożliwia wybór sposobu spłaty odsetek. Odsetki mogą być spłacane w sposób ustawowy lub własny. Jeżeli zostanie wybrana możliwość spłaty odsetek w sposób ustawowy, to odsetki będą naliczane zgodnie z ustawowymi tabelami odsetek karnych, które zostały wprowadzone do programu na poziomie ADMINISTRACJI w pod module ODSETKI KARNE. Jeżeli użytkownik skorzysta z własnego sposobu naliczania odsetek, uaktywnione zostanie pole znajdujące się obok tego selektora, w którym należy wpisać odpowiednią wartość procentową. TREŚĆ W tym miejscu można wpisać dodatkowe informacje związane z danym zobowiązaniem.