Karta tunelowania teredo firmy microsoft

Aby wystawić wezwanie do zapłaty, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NARZĘDZIA wybrać opcję WEZWANIE DO ZAPŁATY lub z paska narzędzi wybrać klawisz |gj. Wpisać odpowiednie dane do okna dialogowego WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Okno WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA

Funkcja WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA pozwala na zaprezentowanie informacji dotyczących dłużnika związanego z wybraną należnością lub dłużnika, który został wskazany w funkcji WIDOK, opcji WEDŁUG KONTRAHENTÓW. Z okna WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA można odczytać następujące informacje związane z okresem wskazanym przez użytkownika w polu znajdującym się poniżej: nazwę dłużnika, liczbę należności spóźnionych, nie rozliczonych, spóźnionych i nie rozliczonych razem. OKRES Za pomocą tego pola można ustalić, jaki przedział czasowy ma być uwzględniony w sporządzanej analizie wiarygodności płatniczej. Służy temu okno PODAJ OKRES wywołane po naciśnięciu klawisza U. Poniżej znajduje się tabela prezentująca szczegółowe informacje o wybranych należnościach dłużnika. Są to: data dokumentu, jego numer, termin spłaty należności, liczba dni spóźnienia, wartość należności, data zapłacenia części należności oraz kwota, jaka pozostała jeszcze do zapłaty. Wskazanie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYDRUK.