Tablet z biedronki mytab 10

Aby rozliczyć zobowiązania zbiorczo, należy: Z CENTRALI wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie danego wierzyciela. Z menu ZOBOWIĄZANIE wybrać opcję ROZLICZ ZBIORCZO. Wpisać potrzebne dane do okna dialogowego ZBIORCZE ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ.

Okno WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA

Funkcja WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA pozwala na zaprezentowanie informacji dotyczących wierzyciela związanego z wybranym zobowiązaniem lub wierzyciela wskazanego w funkcji WIDOK, opcji WEDŁUG KONTRAHENTÓW. Z okna WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA można odczytać następujące informacje związane z okresem wskazanym w polu znajdującym się poniżej: nazwę wierzyciela, liczbę zobowiązań spóźnionych, nie rozliczonych, spóźnionych i nie rozliczonych razem. OKRES Za pomocą tego pola można ustalić, jaki przedział czasowy ma być uwzględniony w sporządzanej analizie wiarygodności płatniczej. Służy temu okno PODAJ OKRES wywołane po naciśnięciu klawisza. Poniżej znajduje się tabela prezentująca szczegółowe informacje o wybranych zobowiązaniach wobec dłużnika. Są to: data dokumentu, jego numer, termin spłaty należności, liczba dni spóźnienia, wartość należności, data zapłacenia części należności oraz kwota, jaka pozostała jeszcze do zapłaty.