Okno ROZMONTOWANIE KOMPLETU

KOMPLET W polu tym podawane są podstawowe dane rozmontowywanego kompletu. ILE KOMPLETÓW ROZMONTOWAĆ? W polu tym program: informuje, ile danych kompletów jest zgromadzonych w magazynie; prosi o zadysponowanie liczby kompletów przeznaczonych do rozmontowania. DANE DLA DOKUMENTÓW PW I RW: KATEGORIA Z dostępnej listy należy wybrać właściwą kategorię, do której będą przynależały dokumenty magazynowe PW i RW związane z operacją rozmontowania kompletu.PODTYTUŁ Można wprowadzić tu dodatkową  informację, która zostanie umieszczona w podtytule dokumentu, np. „demontaż”. UWAGI Użytkownik może tu wprowadzić ważne dla siebie spostrzeżenia. WYSTAWIŁ Za pomocą listy należy wybrać osobę, której nazwisko będzie drukowane na wystawionych dokumentach RW i PW. Wykonanie operacji rozmontowania kompletu powoduje automatyczne wystawienie dokumentów PW i RW. Wartość magazynowa obu dokumentów musi być równa. Wartość zdejmowanego ze stanu magazynowego kompletu jest przyjmowana jako suma ostatecznych cen zakupu składników.