WYKONANIE DZIAŁANIA

Powia­da się, że przed i po każdym wykonanym działaniu maszyna znajduje się w jednym z ograniczonej liczby stanów. Są one zdefiniowane przez logika, który skon­struował maszynę; w naszym przykładzie nazwane zo­stały Q1 i Q2. Maszyna zawsze „wie” dwie rzeczy: zna swój aktualny stan oraz aktualną komórkę taśmy wskazywaną przez znacznik. Te dwa czynniki to wszy­stko, co potrzebne do jej działania, gdyż maszyna za­wsze wybiera swój następny ruch odnajdując regułę odpowiadającą jej aktualnemu stanowi oraz symbolo­wi zawartemu we wskazywanej komórce. Stan i sym­bol uruchamiają maszynę.Przywołana reguła nakazuje wykonanie następują­cego działania: zapisanie symbolu w wyznaczonej przez znacznik komórce, przesunięcie znacznika o jed­ną komórkę w prawo lub w lewo oraz zmianę stanu, w którym się znajdowała.