JEDYNE ŚRODKI

Są to jedyne środki, za po­mocą których maszyna Turinga może operować dany­mi. Proces ten powtarza się w ten sam sposób tak długo, póki maszyna nie napotka reguły, która naka­zuje jej zatrzymać się; wówczas maszyna ukończyła swoje zadanie.Maszyna Turinga jest grą, w której nie ma miejsca na inicjatywę gracza. Jedyny element, który może się zmieniać, to taśma wejściowa. Gdy dane wejściowe zo­stały już wybrane, maszyna przywołuje reguły z regu­larnością mechanizmu zegarowego: dla każdych da­nych wejściowych istnieje tylko jeden wynik. W na­szym przykładzie  taśma zawiera wejścio­wą daną „1”, po której następują puste komórki, a ma­szyna znajduje się w stanie Ql. Ma tu zastosowanie reguła pierwsza, zatem maszyna wpisuje symbol „1” na aktualnym symbolu „1” (w rzeczywistości pozosta­wia ów symbol nie zmieniony), przesuwa swój znacz­nik do komórki na prawo oraz wkracza w stan Q2.