INFORMATOR KONTRAHENTA -zakładka TOWARY I USŁUGI

W zakładce TOWARY I USŁUGI są przedstawione informacje o towarach i usługach występujących na dokumentach związanych z kontrahentem. TOWARY I USŁUGI ZWIĄZANE Z KONTRAHENTEM Z selektora można wybrać rodzaj dokumentu, na którym znajdują się zapisy o towarach i usługach występujących na dokumentach związanych z kontrahentem.
Wybór odpowiedniej pozycji z selektora wpłynie na zawartość listy. Są w niej wyszczególnione informacje dotyczące: nazwy towaru lub usługi, ilości, średniej ceny oraz wartości. W dolnej części okna jest wyświetlana suma wszystkich wartości w wybranym okresie.

 INFORMATOR KONTRAHENTA – zakładka KONTO

W zakładce KONTO są prezentowane wszystkie informacje dotyczące kont kartotekowych.
KONTO KSIĘGOWE ZWIĄZANE Z KONTRAHENTEM Z selektora można wybrać rodzaj konta kartotekowego związanego z kontrahentem. Wybór odpowiedniej pozycji z selektora wpłynie na zawartość listy. Są w niej wyszczególnione informacje dotyczące: daty dekretacji, kwoty Ma oraz treści. W dolnej części okna dialogowego są wyświetlane sumy wartości kont i sald.