ZASADY DZIAŁANIA

Każdy rozdział koncentruje się na jednym elemen­cie technologicznego świata komputerów — na mate­matyce, logice, przestrzeni, czasie itd. — pokazując, jak dany element przyczynia się do tworzenia człowie­ka Turinga. Każdy dobry podręcznik zaczyna się od przeglądu całej maszyny, i to właśnie jest celem tego rozdziału: ukazać składniki oraz funkcje maszyn Tu­ringa i von Neumanna czytelnikom o niewielkim przy­gotowaniu programistycznym (inni mogą bezpośrednio przejść do rozważań nad matematyką realizowaną przez komputer). Maszyna Turinga jest abstrakcją, tworem logiki i ma­tematyki. Może być także pojmowana jako gra, taka, w którą można grać nie mając spośród środków tech­niki nic więcej niż papier i ołówek.