Okno TABELA KURSÓW

Okno dialogowe TABELA KURSÓW pozwala na wprowadzenie szczegółowych danych dotyczących wprowadzanej tabeli kursów. W górnej części tego okna należy wpisać dane ogólne, którymi są: DATA Należy tu wprowadzić datę utworzenia tabeli. Można również skorzystać z przesuwaka lub z kalendarza wywołanego za pomocą klawisza Bj. NAZWA TABELI Tu należy wpisać pełną nazwę tabeli. W oknie tym należy również uzupełnić danymi następujące rubryki: SYMBOL Należy podać tu trzyznakowy symbol wprowadzonej waluty (np. PLN, USD, DEM). ZAKUP W tym miejscu należy podać cenę zakupu danej waluty. SPRZEDAŻ W tym miejscu należy podać cenę sprzedaży wskazanej waluty. ŚREDNI W tym miejscu po naciśnięciu przez użytkownika klawisza [Enter] w kolumnie SPRZEDAŻ lub lewego klawisza myszki w kolumnie ŚREDNI program poda automatycznie średni kurs waluty. Istnieje także możliwość, aby użytkownik sam wpisał średni kurs wprowadzanej waluty.