Zakładka KIERUNEK KOMUNIKACJI

OPIS W tym polu należy podać nazwę tworzonego schematu np. komunikacja z biurem XX. Jeśli użytkownik zamierza wykonać komunikację bez schematu, podanie nazwy nie jest konieczne. KIERUNEK KOMUNIKACJI Przełącznik ten posiada następujące pozycje:
WYSYŁANIE DANYCH Wskazanie tej pozycji przełącznika oznacza, że dane będą wysyłane do oddziału, akwizytora lub innej firmy. Równocześnie wskazanie tej pozycji uaktywnia pozostałe pola tego okna, pozwalające wprowadzić szczegółowe dane tworzonego schematu.
ODBIERANIE DANYCH Wskazanie tej pozycji przełącznika oznacza, że dane będą odbierane i zapisywane na dysku. Jednocześnie pozostałe pola w tym oknie staną się niedostępne dla użytkownika. CEL KOMUNIKACJI Za pomocą pozycji tego przełącznika można ustalić cel oraz formę przesyłania danych. BIURO RACHUNKOWE Wskazanie tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że zostanie wysłany zestaw danych do biura rachunkowego innego programu księgowego. Może on zawierać informacje o wszystkich dokumentach lub operacjach wykonanych w podanym okresie, a także o dodanych lub zmienionych kontrahentach. Program przygotuje taki zestaw danych automatycznie, zwalniając użytkownika z konieczności ręcznego wypełniania wielu formularzy. Należy jedynie sprecyzować okres, którego dotyczyć będą wysyłane dane. Można to uczynić, wpisując odpowiednie informacje na zakładce DANE. AKWIZYTOR Wskazanie tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że dane zostaną przesłane do akwizytora, oddziału firmy lub jej filii. W ten sposób można przesłać m.in. dane o dokumentach obrotowych wraz z pozostałymi informacjami o wymienionych tam towarach (np. są to towary nowe, zostały uaktualnione ich ceny). Wybierając ten cel przesyłania danych, na zakładce DANE należy jeszcze określić typ przesyłanych dokumentów oraz wskazać je w oknie dialogowym WYBÓR DOKUMENTÓW DO WYSŁANIA. CENTRALA Wskazanie tej pozycji przełącznika oznacza, że dokumenty wprowadzone do komputera akwizytora – np. dokumenty kasowe i obrotowe – zostaną przesłane do centrali firmy. INNY CEL Wskazanie tej pozycji przełącznika oznacza, że użytkownik sam wybierze, jakie dane mają zostać przesłane za pomocą funkcji KOMUNIKACJA. Szczegółowe ustalenia dotyczące tych danych należy określić za pomocą pozycji przełącznika ZAKRES DANYCH oraz wprowadzając odpowiednie informacje na zakładce DANE. ZAKRES DANYCH Przełącznik ten posiada następujące pozycje:
PODANY OKRES Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że na zakładce DANE możliwe będzie ustalenie odpowiedniego okresu obejmującego przesyłane dane. WYBRANE DOKUMENTY Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że na zakładce DANE można będzie wybrać odpowiedni typ dokumentów, a następnie wskazać żądany dokument lub kilka dokumentów w oknie dialogowym WYBÓR DOKUMENTÓW DO WYSŁANIA. WYBRANE ELEMENTY Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że na zakładce DANE można będzie wybrać odpowiedni typ elementów: mogą to być towary i usługi lub kontrahenci. Następnie można wybrać żądany element z listy kontrahentów lub listy towarów.