OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Możliwości są tu ogra­niczone, przeto obwód może być całkiem prosty . Sumator można tak zbudować z tran­zystorów, iż będzie zmieniał napięcia w żądany spo­sób. W tym celu potrzebne są dwa przewody wejścio­we, po jednym dla każdego dodawanego składnika, oraz dwa przewody wyjściowe dla możliwego dwucy­frowego wyniku. Na przewody wejściowe podawane jest odpowiednie napięcie (niskie dla 0, wysokie dla 1), a układ elementów elektronicznych wewnątrz samego sumatora wywołuje w przewodach wyjściowych prą­dy, których poziomy reprezentują wynik. Te nowe po­ziomy mogą następnie zostać użyte do zainicjowania in­nych operacji maszyny. Chociaż to dostosowywanie napięć jest bardzo szybkie, nie jest przecież natych­miastowe.