KOMPUTEROWA MATEMATYKA

Różnica wy­nika z faktu, że komputer urzeczywistnia w swych ob­wodach elektronicznych liczby i działania arytmetycz­ne. Bez względu na to, jak szybki i doskonały techni­cznie jest komputer, jego matematyka jest niedokład­na, skończona, co zdradza jego „maszynową” naturę i różni go radykalnie od elegancji nowożytnej matema­tyki. Matematyka komputerowa dostarcza naszej epo­ce potężnych nowych symboli, symboli tak ważnych do kształtowania człowieka Turinga, jak sama mate­matyka jest ważna do tworzenia technologii elektro­nicznej. Na szczęście, nie musimy być matematykami z wyższym wykształceniem, aby zrozumieć zmiany, jakie wnosi komputer. Niemniej musimy przyjrzeć się, jak w maszynie tej są przedstawiane liczby i jak są one arytmetycznie przetwarzane w centralnym proce­sorze.