Joker cda

Aby wystawić notę odsetkową, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NARZĘDZIA wybrać opcję NOTA ODSETKOWA lub z paska narzędzi wybrać klawisz jg. Uzupełnić o brakujące dane okno dialogowe NOTA ODSETKOWA.

Okno WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który zostanie skierowany do dłużnika zalegającego ze spłatą należności. W oknie tym podane są podstawowe informacje dotyczące dłużnika, któremu wezwanie zostanie wystawione. Za pomocą pozycji przełącznika ZAKRES należy ustalić, czy wezwanie do zapłaty dotyczyć ma wybranej należności czy wszystkich spóźnionych należności danego dłużnika. DANE NA WYDRUKU: W polu tym należy ustalić dane, które zostaną zamieszczone na wydruku: DATA W polu tym należy ustalić, jaka data będzie znajdować się na wydruku wezwania do zapłaty. RACHUNEK BANKOWY Za pomocą tego selektora można wybrać numer rachunku bankowego podmiotu, który ma pojawić się na wydruku. Rachunki bankowe można wprowadzać w podmodule administracyjnym RACHUNKI BANKOWE. TERMIN WPŁATY W polu tym należy ustalić, jaki termin wpłaty ma pojawić się na wydruku. Wskazanie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYDRUK. W oknie tym oprócz standardowych ustaleń należy dodatkowo określić wzór wydruku. Użytkownik może wybrać z tego selektora następujące pozycje: zawiadomienie jest to pisemna prośba o zapłacenie zaległej kwoty, wezwanie – jest to wezwanie poparte artykułem 481 kodeksu cywilnego, ostateczne wezwanie – jest to przed sądowe wezwanie do zapłaty.