Sammy suricate download

Efektem rozliczenia zobowiązań jest automatyczne powstanie odpowiedniego dokumentu KW lub BW. W górnej części okna ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ znajdują się informacje, z których można odczytać podstawowe dane dotyczące wierzyciela: jego nazwę oraz adres. Poniżej znajdują się zakładki:
-» ZOBOWIĄZANIE,
-» KASA lub -» BANK.
W wypadku, gdy użytkowany jest program Rewizor dla Windows, pojawi się tu jeszcze trzecia zakładka: DEKRET KASOWY/BANKOWY.

Rozliczenie zobowiązań – Nakładka ZOBOWIĄZANIE

W górnej części zakładki dostępne są informacje o rozliczanym dokumencie. Można z nich odczytać: numer dokumentu, termin spłaty zobowiązania, liczbę dni spóźnienia, kwotę zobowiązania oraz sumę, jaka pozostała jeszcze do zapłaty. Użytkownik wprowadza do zakładki następujące informacje: WPŁATA W tym miejscu należy wpisać wysokość dokonywanej wpłaty. Kwota wpłaty nie może być wyższa niż wartość w polu POZOSTAŁO DO ZAPŁATY. SPOSÓB ZAPŁATY Za pomocą tego selektora można zdecydować, czy zapłata dokonana zostanie za pomocą gotówki czy przelewu. Wybór sposobu zapłaty decyduje o wyglądzie drugiej zakładki. Jeśli wybrana zostanie gotówka, będzie to zakładka KASA. Jeśli jako sposób zapłaty wybrany zostanie przelew – zakładka BANK. NUMER KSIĘGOWY Pole to jest niedostępne dla użytkownika. Przedstawia ono numer księgowy w sytuacji, gdy zobowiązanie powstało w programie Rewizor. KONTO KSIĘGOWE Pole to jest niedostępne dla użytkownika. Przedstawia ono numer konta księgowego w sytuacji, gdy zobowiązanie powstała w programie Rewizor.