Samootwierające się strony

DATA W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie kasowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy 8 lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza aj. Datę można również wpisać ręcznie. KASA Selektor ten pojawi się, jeśli w zakładce ZOBOWIĄZANIE jako sposób zapłaty wskazano gotówkę. W selektorze tym znajdują się nazwy kas gotówkowych, które można wprowadzić do pamięci systemu w administracyjnym pod module KASY. OTRZYMAŁ W polu tym należy wpisać imię i nazwisko osoby otrzymującej dokument bankowy. KATEGORIA Z tego selektora można wybrać kategorię dla tworzonego dokumentu kasowego. UWAGI Pole to przeznaczono do wpisania istotnych uwag dotyczących rozliczanego zobowiązania. WYDRUKUJ DOKUMENT Zakreślenie tego znacznika oznaczać będzie, że tworzony właśnie dokument kasowy (KW) zostanie automatycznie wydrukowany.