Zakładka PODSTAWOWE

PEŁNA NAZWA Pełna nazwa podmiotu gospodarczego, np. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno-Usługowe Import, Eksport – „Propak” spółka cywilna. W zależności od tego, jak określono parametry dotyczące wydruków (na poziomie modułu ADMINISTRACJA-WYDRUKI) można ustalić, która nazwa (pełna czy skrócona) ma się pokazywać na formularzach drukowanych. NAZWA Skrócona nazwa podmiotu gospodarczego, która będzie wykorzystywana w różnych miejscach programu i identyfikowana z podmiotem, np. Propak s.c., sklep obuwniczy ADIDAS. W zależności od tego, jak określono parametry dotyczące wydruków (na poziomie modułu ADMINISTRACJA – WYDRUKI) można ustalić, która nazwa (pełna czy skrócona) ma się pokazywać na formularzach drukowanych. o podmiocie gospodarczym. DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI Korzystając z dostępnego kalendarza lub przesuwaka, należy wprowadzić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej podmiotu. OSOBA FIZYCZNA Jeżeli podmiot gospodarczy jest osobą fizyczną, należy włączyć ten znacznik. Ta czynność spowoduje odblokowanie klawisza go Państwo wybierzecie, program wyświetli okno dialogowe WŁAŚCICIEL. PŁATNIK PODATKU VAT Znacznik pozwala przekazać systemowi informację, czy podmiot jest czy nie jest płatnikiem podatku VAT. PODMIOT NIE JEST OBSŁUGIWANY PRZEZ… Znacznik ważny dla użytkowników Rachmistrza dla Windows i Rewizora dla Windows. Znacznik ten jest aktywny w sytuacji, gdy użytkownik zainstalował na komputerze Subiekta, określił typ księgowości i gdy zainstalował program księgowy odpowiadający typowi księgowości podmiotu. Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas założonemu podmiotowi program automatycznie przekaże informację o zainstalowanym programie. Jeżeli natomiast znacznik ten nie zostanie zakreślony, oznaczać to będzie, że ten podmiot nie będzie korzystać z danych Subiekta dla Windows (nawet, gdy program ten został zainstalowany). FORMA KSIĘGOWOŚCI: NIE OKREŚLONA Pozycję tego przełącznika należy wybrać w sytuacji, gdy użytkownik nie chce w danym momencie określić, w jaki sposób będzie się rozliczać z urzędem skarbowym. Wybierając ten przełącznik, może to uczynić później. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Jeżeli formą księgowości ma być księga przychodów i rozchodów, należy ustawić przełącznik w tej pozycji. KSIĘGA HANDLOWA Jeżeli formą księgowości ma być księga handlowa, należy ustawić przełącznik w tej pozycji.