MIĘDZY TECHNOLOGIAMI

Wydawało się, że — jak powiedział Galileusz —’ jeśli księga natury jest zapisana w języku matematyki,. to Newton i jego kontynuatorzy wresz­cie zaczęli rozumieć gramatykę tej księgi. Między matematyką i fizyką a mechaniczno-dyna- miczną technologią tego samego okresu istniał wyraź­ny związek. Analiza numeryczna jest nauką abstrak­cyjną, zajmującą się idealnymi relacjami i nieskoń­czonymi ilościami, dla których w świecie rzeczywistym znajdujemy, jedynie niedoskonałe przykłady. Jednak jest ona.także, o dziwo, źródłem siły: w realnym świe­cie: technologia zachodnia bezpośrednio wykorzystuje tę naukę w swym dążeniu do ujarzmienia i kontrolo­wania:, natury. Fizyka newtonowska stworzyła , atmo­sferę intelektualną, w której mogła rozkwitać techno­logia, a stały się one tak stałymi towarzyszkami, iż słowa „nauka i technika” są jak papużki nierozłączki.