ZBIOROWE PROGRAMY BADAWCZE

Zrodziła się w zbiorowych programach badawczych na takich uniwer­sytetach, jak Pensylwania, Cambridge i Harvard, gdzie naukowców o różnym przygotowaniu w dziedzinie nauk ścisłych; i inżynierii połączyła wspólna wizja zbu­dowania maszyny logicznej. Od tej pory każda nowa maszyna i najważniejsze programy są wynikiem ze­społowego wysiłku. Również w tym względzie kompu­ter jest wytworem współczesnej technologii: dwudzie­sty wiek na dobre i na złe został ukształtowany przez wielkie zespołowe programy inżynierskie. Trzema wy­bitnymi tego przykładami są: program V2 w Niem­czech, program Manhattan w Stanach Zjednoczonych oraz amerykański program kosmiczny. Jeszcze w dzie­więtnastym wieku pojedynczy wynalazca mógł samot­nie dokonać ważnego odkrycia. Dzisiaj badacz, które­go wyróżnia się za dokonany wynalazek, często jest po prostu kierownikiem zespołu.