W NOWOCZESNEJ TECHNICE

Wówczas już, w zaraniu nowo­czesnej techniki, proroczo pojawił się mechanizm au­tomatyczny i dokładny, mechanizm, który dopiero po latach dalszych wysiłków miał się stać probierzem ce­lowego wykorzystania tej techniki w każdej dziedzinie przemysłowej.” [Technika i cywilizacja, Warszawa 1966, s. 6.] Ten triumf mechanizacji dostarczył potężnej me­tafory technologicznej: porównania świata jako cało­ści z ciężarkowym lub sprężynowym zegarem. Wartość tej metafory kryje się w cyklicznych ruchach zegara, jego regularności i niezależności od sił zewnętrznych.Doskonały zegar mógł nieskończenie powtarzać swoje odmierzające czas ruchy, chociaż w rzeczywistości ża­den konkretny zegar nie mógł się zbliżyć do tego standardu doskonałości, przynajmniej do czasu wy­nalezienia wahadłowego regulatora.