Zakładka DANE

Jeżeli przełącznik CEL KOMUNIKACJI ustawiono na pozycji: BIURO RACHUNKOWE, CENTRALA lub LUŹNE DANE – na zakładce DANE pojawi się rubryka OKRES. Należy w niej ustalić okres, z którego pochodzić będą przesyłane dane. Można to uczynić za pomocą okna dialogowego PODAJ OKRES (opis w rozdziale „Typowe mechanizmy”), które zostanie wywołane za pomocą klawisza Jij. Jeżeli przełącznik CEL KOMUNIKACJI ustawiono w pozycji AKWIZYTOR, w zakładce DANE pojawi się selektor TYP DOKUMENTÓW. Należy z niego wybrać typ przesyłanych za pomocą funkcji KOMUNIKACJA dokumentów, a następnie wskazać klawisz = wyt,«. j. Zostanie wówczas wyświetlone okno dialogowe WYBÓR DOKUMENTÓW DO WYSŁANIA, z którego należy wybrać odpowiedni dokument. Poniżej zostanie podana liczba wybranych do przesłania dokumentów. Jeżeli przełącznik CEL KOMUNIKACJI ustawiono w pozycji AKWIZYTOR, a przełącznik ZAKRES DANYCH w pozycji WYBRANE ELEMENTY, na zakładce DANE pojawi się selektor TYP ELEMENTÓW. Należy z niego wybrać typ przesyłanych za pomocą funkcji KOMUNIKACJA elementów (mogą to być towary i usługi lub kontrahenci), a następnie wskazać klawisz. Zostaną wówczas wyświetlone odpowiednie listy: lista towarów lub lista kontrahentów. Poniżej zostanie podana liczba dokumentów wybranych do przesłania.