SCHEMAT BUDOWY WIELU MASZYN

Von Neumann pomógł sporządzić projekt kompute­ra cyfrowego; jego nazwiskiem nadal sygnuje się sche­mat budowy większości maszyn cyfrowych. Komputer von Neumanna składa się z centralnej jednostki obli­czeniowej . (CPU, central processing unit), która wy­konuje działania logiczne i arytmetyczne, oraz z ukła­du magazynowego (pamięci), gdzie przechowywane są rozkazy oraz dane czekające na przetworzenie ich w procesorze. Magazynowanie i przetwarzanie jest w peł­ni elektroniczne. Pamięć składa się z nośników elek­tronicznych (obecnie na ogół tranzystorów), które prze­chowują dane w kodzie binarnym (dwójkowym), jako ciągi zer i jedynek. Maszyna działa przerzucając elek­troniczną informację (z szybkością zbliżoną do pręd­kości światła) tam i z powrotem między pamięcią a procesorem.