SWÓJ WYMIAR

Także ona ma swój wymiar historyczny, każdy wiek tworzy bowiem swój własny rodzaj matematyki, ze specyficznymi problemami i zainteresowaniami. > To wszystko wywiera wpływ daleko wykraczający poza techniczną sferę matematyki. Świątynia dorycka jest wizualnym wyrażeniem greckiej idei geometrii, fuga Bacha jest wyrazem zachodniego zamiłowania do ab­strakcji,. relacji algebraicznych, a z kolei komputer zwiastuje nową i wpływową filozofię numeryczną. Z pewnością zapowiada on zerwanie z matematyką praktykowaną w Europie Zachodniej aż do końca dzie­więtnastego stulecia. Era ta zaowocowała wynalazkiem analizy nieskończoności, stworzeniem nowej nauki z geometrii opisowej (odziedziczonej po Grekach) i algebry (przejętej w części od Arabów).