Straszny film 5 cda

Rewizor dla Windows i Subiekt dla Windows umożliwiają wybranie kilku zobowiązań jednego wierzyciela do zbiorczego rozliczenia. Służy do tego okno dialogowe ZBIORCZE ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ składające się z dwóch zakładek:ZOBOWIĄZANIE, KASA tub BANK. W wypadku, gdy użytkowany jest program Rewizor dla Windows, pojawi się tu jeszcze trzecia zakładka: DEKRET KASOWY/ BANKOWY.

Zbiorcze rozliczenie zobowiązań – zakładka ZOBOWIĄZANIA

Zakładka ta umożliwia wprowadzenie wpłaty dla kilku wybranych zobowiązań. WPŁATA W polu tym należy podać odpowiednią kwotę wpłaty. Można wpisać ją ręcznie lub skorzystać z pomocy kalkulatora wywołanego za pomocą klawisza ¡§j. Obok znajduje się klawisz BwM I. którego wciśnięcie spowoduje, że program automatycznie rozdzieli wpisaną kwotę wpłaty pomiędzy zebrane w kolumnach znajdujących się poniżej zobowiązania. Wpłata zostanie rozdzielona w zależności od terminu płatności – oznacza to, że w pierwszej kolejności kwota zostanie skierowana do najwcześniej powstałego zobowiązania, a następnie do zobowiązań powstałych później. SPOSÓB ZAPŁATY Selektor ten pozwala na wybór dwóch możliwości: gotówka lub przelew. Od wyboru sposobu zapłaty zależy wygląd drugiej zakładki okna. Będzie to: KASA lub BANK. ZOBOWIĄZANIA: W tej tabeli znajdują się kolumny zawierające informacje dotyczące wybranych do rozliczenia zobowiązań: datę wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, termin spłaty, kwotę zobowiązania, kwotę, której jeszcze nie spłacono. Ostatnią kolumną w tej tabeli jest kolumna wpłata, w której użytkownik może wpisać kwoty ręcznie lub kwoty te zostaną wprowadzone automatycznie po naciśnięciu omówionego powyżej klawisza. Gdy którekolwiek zobowiązanie zostanie rozliczone w całości, pojawi się przy nim znaczek p/J. Jeśli zobowiązanie nie jest rozliczone w całości, znaczek ten jest wyszarzony.