OWOC NAUKI I TECHNOLOGII

Komputer jest produktem spóźnionego, ale owocne­go mariażu nauki i technologii. Zbudowano go wyko­rzystując prace najlepszych -fizyków dwóch poprzed­nich stuleci, aczkolwiek zawdzięcza on wiele empirycz­nemu zmysłowi kilku pokoleń inżynierów elektroni­ków. Od siedemnastego stulecia nauka i doświadczenie praktyczne połączyły się w rozwoju technologii, lecz ten związek nigdy nie był tak ścisły, a dług wobec nauk teoretycznych tak wielki jak w elektronice po II wojnie światowej. Ta dziedzina, wraz z technologią kosmiczną, jest owocem zbliżenia, które rozpoczęło się w czasach, Kartezjusza i Newtona. Dzisiejszej nauki i inżynierii często nie da się odróżnić. James Watt ko­rzystał z fizyki w celu doskonalenia silnika Newco- mena. Dziewiętnastowieczni metalurdzy korzystali z za­wodowych porad chemików. Dzisiaj nikt, kto pragnie skonstruować nowy tranzystor, nie idzie po poradę do fizyka, gdyż sam jest już fizykiem z wykształcenia.