WPŁYW WYŻSZOŚCI

W ten sposób komputer jest także tworem swojego czasu, wszędzie bowiem w świecie rozwiniętej techno­logii znajdujemy wpływ wyższej matematyki, fizyki lub chemii. Każda ze starożytnych i zachodnioeuropejskich cywili­zacji rozporządzała charakterystycznym dla siebie zbio­rem surowców, technik oraz urządzeń, które nie tylko dostarczały materialnych środków do życia, ale także pomagały kształtować kulturowe spojrzenie na świat. To właśnie-na tym tle — manualnej technologii sta­rożytności oraz dynamicznej technologii Europejczy­ków — można najlepiej ocenić wpływ komputera. Komputer ma wiele wspólnych cech ze swymi liczny­mi technologicznymi poprzednikami, lecz połączenie tych cech jest wyjątkowe.