PRZEZWYCIĘŻENIE ZASTRZEŻEŃ

Elektroniczny komputer cyfrowy po części przezwy¬ciężył zastrzeżenia co do materialności umysłu. Ana¬logia ta jest coraz bardziej kusząca, gdyż wiadomo, że sam mózg składa się z elektrycznie pobudliwych komó¬rek. Po kole garncarskim, zegarze i maszynie parowej, komputer zaznacza narastanie trendu do odchodzenia -od animizmu. Grecy, przy swoim w dużej mierze ani¬mistycznym światopoglądzie, dostrzegali, że życie istnieje wszędzie tam we wszechświecie, gdzie można odnaleźć ^naturalny ruch. Pogląd ten zakładał dosko¬nałą jedność człowieka i kosmosu. Metafora rzemie¬ślnika to właśnie obrazowała: bogowie jak garnca¬rze modelowali ludzi, podobnie jak modelowali pla¬nety i napełniali je życiem. Ortodoksyjny chrześcija¬nin średniowieczny występował przeciw animizmowi. Jego Bóg wybrał separację od świata, zatem zegar me¬chaniczny wydawał się właściwym modelem dla pla¬net, a nawet dla zwierząt, które, chociaż poniekąd ży¬we, nie mają udziału w boskości.