ZŁOŻONA OPERACJA

Operacja-jest nader złożona; komputery cyfrowe są najbardziej skomplikowanymi urządzenia­mi zbudowanymi przez człowieka. Bardziej zorganizo­wane są struktury biologiczne, gdyż zaczynają się na poziomie molekularnym we wzorach aminokwasów. Niemniej komputer jest jednym z pierwszych wytwo­rów ludzkich o częściach tak małych, że niedostrzegal­nych gołym okiem. Sam komputer jest jednym tylko urządzeniem z ca­łej rodziny aparatów elektronicznych; należą tu: sprzęt nagrywający, instrumenty pomiarowe wszelkich ro­dzajów (dla fizyki, chemii i medycyny), radio i oczy­wiście telewizja. Urządzenia te z kolei stanowią szczyt ogromnej piramidy technologicznej współczesnego spo­łeczeństwa. Ich istnienie i stałe doskonalenie zalezy od ekonomiki produkcji masowej w Europie, Japonii i Ameryce Północnej. Niektóre ich cechy są efektem tej zależności. Maszyna von Neumanna jest najwyż­szą odmianą taśmy montażowej, manipulującą por­cjami informacji z szybkością światła.