SUGEROWANY RODZAJ

Jaki rodzaj wszechświata sugerował zegar? Dokład­ny i uporządkowany kosmos, mechanizm zegarowy dzielił bowiem czas na arbitralne, matematyczne jed­nostki. Skłaniał ludzi do abstrahowania i kwantyfiko- wania ich odczucia czasu, i ten to proces abstrahowa­nia prowadził, w późniejszych wiekach do stworzenia nowoczesnej astronomii i fizyki. Heliocentryczna teoria Kopernika, ogłoszona w 1543 roku, objaśniała ruchy planet prościej, lecz. nie dokładniej niż teoria Ptole­meusza. Na początku siedemnastego wieku Kepler włą­czył do tej teorii nową pasję: dokładnego pomiaru rachunku matematycznego.