Okno KALKULACJA CEN

IMPORT Z tej części okna będą korzystać importerzy chcący przeprowadzić obliczenia uwzględniające elementy, które wpływają na ostateczną cenę zakupu towaru (cło, akcyza, kurs waluty). Uwzględniając wpływ kursu waluty na cenę zakupu, należy: Podać jednostkę miary wybierając ją z listy. Wpisać cenę towaru i wybrać z listy walutę. Z kolejnej listy wybrać rodzaj kursu (zakupu, sprzedaży, średni), według którego zostanie przeliczona cena jednostki towaru. Wynik obliczeń Subiekt poda po znaku Dodatkowo można uwzględnić różne rodzaje narzutów wpływających na ostateczną cenę zakupu. Nazwy oraz procentowe i kwotowe wielkości tych narzutów podawane są w specjalnej tabeli. NARASTAJĄCY Kolumna tabeli, w której znajdzie się informacja, czy dany narzut jest narzutem narastającym (liczonym nie od początkowej ceny zakupu, ale od ceny, w którą wliczony jest już poprzedni narzut, np. akcyza). NAZWA NARZUTU DO CENY ZAKUPU Kolumna, w której zostaną podane nazwy zdefiniowanych w ADMINISTRACJI narzutów. NARZUT W tę kolumnę wprowadza się procentową wartość danego narzutu do ceny zakupu. PLN Kolumna, w której zostaną podane wyliczone przez system kwoty narzutów w złotych. SUMA Pole, w którym system podaje kwotę będącą sumą obliczeń uwzględniających kurs waluty oraz stosowanych narzutów. Użycie tu klawisza jJ spowoduje przeniesienie podanej wartości do pola OSTATECZNA CENA ZAKUPU.
OSTATECZNA CENA ZAKUPU Pole to może zostać wypełnione na trzy sposoby: Użytkownik samodzielnie wpisuje odpowiednią wartość. Użytkownik, który korzystał z części okna zatytułowanej „Import” nakazuje (przez wybranie przycisku _jJ) przeniesienie stamtąd wyniku obliczeń. Użytkownik wybiera przycisk a następnie z przedstawionej listy dokumentów zakupu wybiera tę pozycję opisującą dostawę o cenie zakupu, która będzie podstawą przeprowadzanej kalkulacji. Operacja ta powinna zakończyć się wybraniem klawisza ftwnMcenęl. CENY SPRZEDAŻY Tabela umożliwiająca jednoczesne skalkulowanie wszystkich stosowanych poziomów cen z uwzględnieniem wartości brutto, netto, narzutu, marży, zysku. Podstawą tych obliczeń jest zawsze kwota widniejąca w polu OSTATECZNA CENA ZAKUPU.
Narzut to kwota doliczana do ceny podstawowej z tytułu dodatkowych kosztów.
Narzut jest wyliczany w następujący sposób: narzut = (cena sprzedaży – cena zakupu): cena zakupu Marża to część ceny detalicznej pokrywająca koszty własne działalności przedsiębiorstwa handlowego i jego zysk. Marża jest wyliczana w następujący sposób: marża (cena sprzedaży – cena zakupu): cena sprzedaży