Widawianka zduńska wola

Opcja ta pozwala na rozliczenie należności (lub zobowiązań w module ZOBOWIĄZANIA) przez skojarzenie ich z nie rozliczonymi spłatami należności i zobowiązaniami. Okno ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE zostało podzielone na dwie części. W jednej zgrupowane zostały należności danego dłużnika (lub zobowiązania wobec danego wierzyciela), a w drugiej wszystkie nie rozliczone spłaty należności i zobowiązania wobec tego dłużnika (lub należności i spłaty zobowiązań wobec wierzyciela). Nie rozliczone spłaty i zobowiązania pojawiające się w prawej części okna pochodzą z: dekretów księgowych generujących spłaty należności i zobowiązań; dokumentów KP i BP;dokumentów zakupu lub korekt dokumentów zakupu wystawionych w Subiekcie, które generują zobowiązania. Po stronie należności (lub zobowiązań) w kolumnach umieszczone zostały następujące dane: data wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, termin spłaty należności (lub zobowiązania), kwota należności (lub należności), kwota jeszcze nie rozliczona. W rubryce WPŁATA należy wpisać kwotę, która ma zostać rozliczona poprzez skojarzenie jej z nie rozliczonymi spłatami i zobowiązaniami. Po stronie spłat w kolumnach umieszczone zostały następujące dane: data wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, wartość spłaty. W rubryce WYKORZYSTANO można wpisać ręcznie wysokość kwoty, jaka ma zostać wykorzystana do rozliczenia. Można także posłużyć się klawiszem »}, który rozdzieli wpisaną po stronie należności (lub zobowiązań) kwotę pomiędzy zebrane spłaty. Możliwa jest także sytuacja odwrotna, tzn. po wpisaniu odpowiedniej kwoty po stronie spłat wskazanie klawisza spowoduje, że kwota ta zostanie podzielona pomiędzy należności (lub zobowiązania). Gdy którakolwiek należność (zobowiązanie) lub spłata zostanie rozliczona w całości, pojawi się przy niej znaczek vj. Jeśli należność (zobowiązanie) lub spłata nie są rozliczone w całości, znaczek ten jest wyszarzony.