Jak dodać towar?

Aby dodać do kartoteki nowy towar, należy: Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI. Z menu WIDOK wybrać funkcję TOWARY lub na pasku narzędzi włączyć przycisk. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję DODAJ lub z paska narzędzi wybrać przycisk JiJ.
Wypełnić formularze opisujące cechy nowego produktu. Formularze te są dostępne na poziomie głównego okna edycyjnego, które zawiera następujące zakładki:
PODSTAWOWE, SPRZEDAŻ, ZAKUP, GRUPY, INNE, WŁASNE.

Zakładka PODSTAWOWE

W rubrykę wprowadza się nazwę towaru lub usługi. Będzie ona figurowała na wszystkich listach i we wszystkich tabelach związanych z towarami (usługami). OPIS Jest to pole przeznaczone do wprowadzenia rozbudowanych informacji o towarze. Opis może okazać się bardzo pomocny w sytuacji, kiedy ani symbol, ani nazwa produktu nie informują o jego pewnych cechach, np. kolorze. VAT W polu tym dostępna jest lista stawek podatku VAT. Należy z niej wybrać stawkę przypisaną do danego towaru. JEDNOSTKA MIARY Należy wprowadzić tu podstawową jednostkę miary , która jest stosowana przy sprzedaży danego towaru (usługi), np. szt. (sztuka). Więcej informacji o stosowanych jednostkach i ich przeliczaniu na jednostki podstawowe wprowadza się na poziomie zakładki INNE.
Podstawowa jednostka miary to taka jednostka, którą najczęściej posługuje się sprzedawca. Zazwyczaj jest to najmniejsza ze stosowanych przy sprzedaży jednostek, np. sztuka (rower), kilogram (mąka), tona (stal). Jak widać – rodzaj podstawowej jednostki zależy od typu działalności przedsiębiorstwa. Inne jednostki podstawowe ustala hurtownik, inne detalista.
SWW Należy tu podać numer produktu z wykazu wyrobów (Systematyczny Wykaz Wyrobów).
PKWiU Należy w tym polu określić kod przypisany do danego towaru w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. CENY SPRZEDAŻY Tabela, która prezentuje aktualne ustalenia dotyczące wysokości cen sprzedaży. Ustalenia te wprowadza się na poziomie okna KALKULACJA CEN wyświetlanego w chwili użycia klawisza.