KOMPUTER KTÓRY NIE DZIAŁA

Komputer, który nie działa, jest maszyną nieciekawą (wie to każdy programista, któ­remu maszyna wysiadła’ w czasie pokazu przed scep­tycznym audytorium). Projekt Babbage’a i pojedyncze części komputera nie mogły zmienić świata. Jego pis­ma dają dowód tej smutnej prawdy: mowa tam o eta­pach działania, logice programowania, . operowania symbolami, ‘ograniczeniach czasu .maszyny. Jednak naukowcy jego wieku, jak widać, nie pojęli znaczenia jego przesłania. Babbage pozostał wspaniałym wyjąt­kiem, prorokiem ery elektronicznej w okresie triumf u maszyny parowej.    Komputer cyfrowy jest wielkim osiągnięciem tech­nologii dwudziestego wieku. Przed i w trakcie II woj­ny światowej inżynierowie w Afrieryce i w Europie pracowali nad elektromechanicznymi kalkulatorami i planowali konstrukcje w pełni elektroniczne.