PROSTA FUNKCJA

Zegary wodne były .w północnym klimacie mniej użyteczne, ponieważ w zimie łatwo zamarzały. Oczywistym udoskonaleniem było zaprojektowanie mechanizmu, którego działanie zależało wyłącznie od siły ciążenia. Ponieważ jednak ciężar opada ze stałym przyspieszeniem, a nie ze stałą prędkością, zegar cię­żarkowy mógł działać tylko wtedy, gdy ten przyspie­szający ruch został przekształcony w ciąg jednako­wych ruchów o regularnych interwałach. Taka jest funkcja prętu wychwytowego z foliotem lub wrzecio­na pionowego, pomysłowego urządzenia’ typowego dla sztucznej regulacji sił przyrody, która charakteryzuje technologię zachodnioeuropejską .