UKŁADY ELEKTRONICZNE PO WOJNIE

Po woj­nie-układy elektroniczne złożone z lamp próżniowych osiągnęły nowy poziom jakości. W 1949 roku wynale­ziono tranzystor. Urządzenia te zostały zbudowane do niezawodnego działania z szybkościami nigdy przedtem nie. osiągniętymi w świecie inżynierii, będącymi do­tychczas wyłączną domeną fizyków. Wykazywały one także wielką wszechstronność: mogły zmieniać funkcję tak szybko, jak szybko mógł być zmieniany prąd w ob­wodzie. Można więc było konstruować maszyny słu­żące do wykonywania rachunków arytmetycznych i logicznych, w odróżnieniu od dawnych kalkulato­rów mechanicznych nie pozostających pod stałym nad­zorem człowieka, lecz działających według zestawu za­kodowanych uprzednio, rozkazów.