RABAT KUMULOWANY Z RABATEM OD WARTOŚCI DOKUMENTU

Korzystając z przełączników (dostępnych tylko dla rabatów od wartości dokumentu), można ustalić okoliczności, które muszą zaistnieć, by mogła nastąpić jego aktywacja. MECHANIZM RABATU JEST AKTYWNY ZAWSZE Wybranie tej pozycji przełącznika będzie oznaczało, że użytkownik w żaden sposób nie ogranicza możliwości udzielenia danego rabatu. Wybranie takiego rabatu na dokumencie będzie jednoznaczne z jego aktywacją – natychmiast zostanie on uwzględniony przy wyliczaniu wartości dokumentu. MECHANIZM RABATU JEST AKTYWNY TYLKO WTEDY, GDY: Wybranie tej pozycji przełącznika będzie oznaczać, że użytkownik decyduje się ograniczyć możliwość udzielenia (aktywacji) danego rabatu za pomocą jednego z warunków: wartość dokumentu jest większa niż – warunek ten należy uzupełnić przez wprowadzenie konkretnej wartości w pole numeryczne, co będzie oznaczało, że aktywacja danego rabatu nastąpi dopiero wtedy, gdy wartość dokumentu przed wybraniem rabatu będzie wyższa od wprowadzonej tu wartości; ustalono formę płatności – warunek ten należy uzupełnić przez posłużenie się selektorem podpowiadającym opisane wcześniej formy płatności, co będzie oznaczało, że aktywacja danego rabatu nastąpi tylko wtedy, gdy dla dokumentu ustalona zostanie właśnie ta konkretna forma płatności. Na poziomie dokumentu bardzo łatwo można rozpoznać, czy nastąpiła aktywacja rabatu od wartości dokumentu wybranego z selektora RABAT. Jeśli nie zostały spełnione określone warunki aktywacji rabatu, nazwa selektora jest wyświetlana w kolorze szarym.Znacznik dostępny wyłącznie dla rabatów od ceny lub wartości pozycji. Zakreślenie tego znacznika będzie oznaczało, że rabat udzielony na konkretnej pozycji będzie sumowany z rabatem od wartości dokumentu – oba te rabaty automatycznie skumulują się. Warto pamiętać, że na poziomie specyfikacji towarowej dokumentu rabat kumulowany z rabatem od wartości dokumentu będzie wyróżniony specjalnym oznaczeniem – symbolem „+”. Przykładowo: jeżeli udzielono 5% rabatu od ceny pozycji i wybrano rabat od wartości dokumentu w wysokości 10%, to sumaryczny rabat dla tej pozycji wyniesie 15% i zostanie przedstawiony na ekranie w postaci: 15%+.