KAŻDE ZADANIE

Maszyna Turinga nie pracuje, jak czyni to maszyna parowa, a jedynie tam i z powrotem przesuwa swój znacznik wzdłuż taś­my, analizując, ścierając i wpisując symbole stosow­nie do swych reguł działania. Taka maszyna nie zwięk­sza zdolności fizycznego panowania człowieka nad przyrodą, zatem słowa „maszyna” powinniśmy używać tylko per analogiam. Bez względu na nazwę, abstrak­cja Turinga faktycznie pokazuje, co właściwie robi komputer: „przetwarzanie informacji” nie jest niczym więcej, jak zastępowaniem jeden po drugim abstrak­cyjnych symboli zgodnie ze skończonym zbiorem re­guł. Każde zadanie, jakie wykonuje komputer cyfro­wy (od obliczania podatków po grę w szachy), może być wytłumaczone przez tę prostą procedurę zastępo­wania. I żadne zadanie, które nie może być wykona­ne wedle tej procedury, nie może być zaprogramowa­ne dla komputera cyfrowego.