KOMPUTER CYFROWY

Okazuje się, że logik nie musi konstruować nowej maszyny, zawierającej nowe re­guły, dla każdego zadania programistycznego. Można zaprojektować jedną maszynę, uniwersalną maszynę Turinga, w ten sposób, iż mając dane właściwe sym­bole wejściowe na taśmie, potrafi ona wykonywać wszelkie zadania, które może wykonać każda poje­dyncza maszyna Turinga. Za taką uniwersalną maszy­nę Turinga może być uznany komputer cyfrowy. Tę grę wynalazł Turing w 1936 roku, aby dowieść pewnych wyników logiki symbolicznej. Ale dzięki te­mu pomysłowi doskonale uchwycił teoretyczną struk­turę wszelkich komputerów cyfrowych aż do dnia dzi­siejszego. Sam Turing używał słowa „maszyna”, acz­kolwiek tradycyjnie oznaczało ono urządzenie dostar­czające siły do wykonania pracy.