OBLICZENIA MATEMATYCZNE

Obliczanie matema­tycznego rozwiązania problemu jest przeciwieństwem wykonywania „analizy” w stylu wielkich matematy­ków Zachodu, od Newtona do Hilberta. Najbardziej oczywistą różnicą, pisał informatyk R. W. Hamming, jest to, „że [tradycyjna] matematyka regularnie od­wołuje się do nieskończoności, zarówno dla przedsta­wiania liczb, jak i dla działań, podczas gdy obliczenia komputerowe z konieczności są wykonywane na skoń­czonej maszynie i w skończonym czasie. Skończona reprezentacja liczb w maszynie prowadzi do błędów zaokrąglania, a skończona reprezentacja działań pro­wadzi do błędów «przycinania» (truncation)” (Intro- duction to Applied Numerical Analysis, 2—2).