Asus n551jm opinie

Rewizor dla Windows i Subiekt dla Windows umożliwiają wybranie kilku należności jednego dłużnika do zbiorczego rozliczenia. Służy do tego okno dialogowe ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI składające się z dwóch zakładek: NALEŻNOŚCI, KASA lub BANK. W wypadku, gdy użytkowany jest program Rewizor dla Windows, pojawi się jeszcze trzecia zakładka: DEKRET BANKOWY/KASOWY.

Zbiorcze rozliczenie należności – zakładka NALEŻNOŚCI

Zakładka ta umożliwia wprowadzenie wpłaty rozliczającej kilka wybranych należności. WPŁATA W polu tym należy podać odpowiednią kwotę wpłaty. Można wpisać ją ręcznie lub skorzystać z pomocy kalkulatora wywołanego za pomocą klawisza JUj. Obok znajduje się klawisz J2££_f, którego wciśnięcie spowoduje, że program automatycznie rozdzieli wpisaną kwotę wpłaty pomiędzy zebrane w kolumnach znajdujących się poniżej należności. Wpłata zostanie rozdzielona w zależności od terminu płatności – oznacza to, że w pierwszej kolejności rozliczona zostanie najwcześniej powstała należność, a następnie należności powstałe później. SPOSÓB ZAPŁATY Selektor ten pozwala na wybór dwóch możliwości: gotówka lub przelew.