Myphone cube telepolis

Aby określić wiarygodność płatniczą danego kontrahenta, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NARZĘDZIA wybrać opcję WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA. Odczytać dane z wyświetlonego okna WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA.

Okno NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM

Wybranie funkcji NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM spowoduje, że wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą zawierającą zarówno należności, jak i zobowiązania związane z danym dłużnikiem. W górnej części tego okna znajduje się informacja o dłużniku. Następnie w tabeli zaprezentowane są dane dotyczące zebranych należności i zobowiązań (m.in.: typ dokumentu, gdzie literą Z oznaczono zobowiązanie, a literą N należność, termin spłaty, liczbę dni spóźnienia). Pod tabelą zamieszczone jest podsumowanie w następującej formie: suma należności, suma zobowiązań oraz różnica między nimi. W tym oknie dialogowym znajduje się też klawisz “I” . który wyświetla standardowe okno WYDRUK.