POWAB TECHNOLOGII

Nie mijał filozoficzny powab technologu; z perspek­tywy rewolucji przemysłowej z jej technologią dy­namiczną mechanizmy z poprzednich stuleci wygląda­ją osobliwie. Dodano więc nową metaforę do metafory zegara. / Uczony i badacz techniki Norbert Wiener przypomina, że w dziewiętnastym wieku organizm ży­wy był pojmowany i badany jako „maszyna cieplna spalająca glukozę, lub : glikogen czy skrobię, tłuszcze białka, w dwutlenek węgla, wodę i mocznik” (Cyber- netics, 54). Jednakże w całości technologia dynamicz­na okazywała się bardziej atrakcyjna jako analogia do makrokosmicznych wydarzeń niż do mikrokosmo- su życia. Maszyna parowa była urządzeniem do prze­kształcania ciepła w energię mechaniczną, ale opiera­ła się na uniwersalnych prawach termodynamiki, stop­niowo wyjaśnianych przez Carnota, Clausiusa i Kel- vina.