POTRZEBNY GENIUSZ

Potrzebny był geniusz, by odkryć te własności elektronów i nadać im matema­tyczne sformułowanie, potrzebna jest także umiejęt­ność budowy tranzystorów i ich zestawienia w obwo­dach sumatora. Ale gdy już rozpocznie się praca kom­putera, człowiek nie musi interweniować w sam pro­ces dodawania.       Jeden mały obwód arytmetyczny może stanowić składnik sumatora, który operuje większymi liczba- |     mi dwójkowymi: wynik jednego sumatora staje się   wejściem następnego. Cały matematyczny talent kom-putera oparty jest na tych prostych elementach. Odej­mowanie może być traktowane jako dodawanie liczb ujemnych, mnożenie jako powtarzane dodawanie (mno- ;  żenie do potęgi 2 jako zwykłe przenoszenie cyfr),a dzielenie jako powtarzane odejmowanie. Ogólniej,   działania bardziej skomplikowane wykonywane są ja­ko kombinacje działań arytmetycznych.