Zakładka INNE

Na poziomie zakładki INNE możliwe jest wprowadzenie m.in. różnych jednostek miary, które stosuje się przy sprzedaży i zakupie danego produktu. PODSTAWOWA JEDNOSTKA MIARY Pole, które informuje o podstawowej jednostce miary danego towaru. Podawana jest tu jednostka, która została ustalona na poziomie zakładki PODSTAWOWE. Można ją zmienić na inną wpisując w pole nowe określenie. Zaleca się tu stosować czytelne skróty, np. szt. (sztuka). DODATKOWE JEDNOSTKI MIARY Tabela, która podaje aktualne ustalenia dotyczące stosowanych dodatkowych jednostek i ich przeliczników. Dodatkowe jednostki miary są zawsze tworzone w oparciu o podstawową jednostkę miary ustaloną dla danego towaru. Do wykorzystania są tu przyciski: Podaj 1 – pozwala dopisać nową jednostkę dodatkową; pozwala poprawić opis wybranej z tabeli jednostki dodatkowej; pozwala usunąć wskazaną jednostkę dodatkową. Wprowadzając dodatkową jednostkę miary należy pamiętać, by: Nadać jednoznaczną nazwę nowej jednostce. Warto stosować czytelne skróty, np. krt. (karton), zgrz. (zgrzewka), kont. (kontener), pal. (paleta). Podać przeliczenie nowej jednostki dodatkowej na ustaloną jednostkę podstawową lub inną jednostkę dodatkową, która była uprzednio przeliczona na jednostki podstawowe. UWAGI Pole, które użytkownik może dowolnie wypełnić ważnymi dla niego informacjami na temat towaru. Można tu np. wprowadzić bardzo szczegółowy opis towaru, jego charakterystycznych cech lub właściwości.