WIĘKSZOŚĆ LAIKÓW

Większość laików nie uświadamia sobie, iż nie ma istotnej przyczyny, która  sprawiła, że komputery cy­frowe są urządzeniami binarnymi. Nie jest tak dlatego, że liczba 2 ma’ jakieś mistyczne znaczenie, ani dlatego, że ma jakieś specjalne właściwości matematyczne. Komputery są binarne ze względu na poziom rozwoju technologicznego. Pochodzą od maszyn,’ które do wy­konywania obliczeń używały setek lub tysięcy prze­kaźników telefonicznych, a takie przekaźniki są prze­łącznikami, które znajdują się albo w stanie włącze­nia, albo wyłączenia, dopuszczając lub przerywając przepływ prądu. Zatem przekaźnik- w stanie: włączo­nym może reprezentować cyfrę 1, a w stanie wyłączo­nym — cyfrę 0.